ประชุมวิชาการ ชมรมวิสัญญี ครั้งที่ 17 วันที่ 3 มิ.ย. 2561
ประชุมวิชาการ ชมรมวิสัญญี ครั้งที่ 17 วันที่ 2 มิ.ย. 2561
ยินดีกับประธานชมรมวิสัญญีฯ คนใหม่ นางสมพร คำพรรณ์ ยินดีกับประธานชมรมวิสัญญีฯ คนใหม่
นางสมพร คำพรรณ์ และประชุมกรรมการชมรม 14-15 ธันวาคม 2560
NURSE ANESTHETIST 16th May 28,2017
ยินดีกับผู้ได้รับหนังสืออนุมัติบัตร 28 พฤศจิกายน 2559
28 พฤษภาคม 2559-4‏
30 พฤษภาคม 2558 วิสัญญีพยาบาลแห่งประเทศไทย‏
ร่วมงานมุทิตาจิต ศาสตราจารย์ ดร. สมจิตร หนุเจริญกุล‏
จัดทำ CNPG วิสัญญีร่วมกับสภาการพยาบาลแห่งประเทศไทย‏

หนังสืออนุมัติบัตรเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์สาขาการพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึก
ประชุมวิชาการประจำปี 2555
ประชุมวิชาการประจำปี 2554