ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ผ่านการคัดเลือกนำเสนอผลงาน
การประชุมวิชาการชมรมวิสัญญีพยาบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 ประจำปี 2561
ประเภท นำเสนอปากเปล่า (Oral presentation) ในวันที่ 3 มิถุนายน 2561 เวลา 9.30-11.00 น.
ตรวจสอบรายชื่อ ดาวน์โหลดรายละเอียดที่นี่
     
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ผ่านการคัดเลือกนำเสนอผลงาน
การประชุมวิชาการชมรมวิสัญญีพยาบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 ประจำปี 2560
ประเภท นำเสนอปากเปล่า (Oral presentation) ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00-10.30น.
ดาวน์โหลดรายละเอียดที่นี่...
     
1. ชื่อเรื่องผลงาน แนวปฏิบัติการเตรียมเพื่อระงับความรู้สึกผู้ป่วยเด็กผ่าตัดแก้ไขกระดูกสันหลังคด
  ชื่อผู้วิจัย นางกฤษณา สำเร็จ
  สถานที่ทำงาน ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
     
2. ชื่อเรื่องผลงาน การพัฒนาและประเมินผลการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกการพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรค
อ้วนที่ได้รับการระงับความรู้สึกแบบทั่วตัวในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
  ชื่อผู้วิจัย วิภารัตน์ จุฑาสันติกุล
  สถานที่ทำงาน ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
     
3. ชื่อเรื่องผลงาน การพัฒนาระบบข้อมูลการให้บริการทางวิสัญญีวิทยา
  ชื่อผู้วิจัย นางจินตนา อินตาคำ
  สถานที่ทำงาน ภาควิชาวิสัญญีวิทยา รพ. มหาราชนครเชียงใหม่
     
4. ชื่อเรื่องผลงาน ประสิทธิผลของการดูแลผู้ป่วยแผนกออร์โธปิดิกส์ที่เข้ารับการผ่าตัดด้วยการระงับ
ความรู้สึกแบบ spinal anesthesia ด้วยผ้าห่มคลุม “อุ่นกายถึงใจ”
  ชื่อผู้วิจัย นางสาวศิริพร สมไชยวงค์
  สถานที่ทำงาน กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
     
5. ชื่อเรื่องผลงาน ศึกษาประสิทธิผลของการใช้ผ้าห่มพีวีซีร่วมกับเครื่องเป่าลมร้อนสำหรับการป้องกัน
ภาวะอุณหภูมิกายต่ำ ในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกสันหลัง โรงพยาบาลเลิดสิน
  ชื่อผู้วิจัย นาย วีรวัฒน์ ทางธรรม
  สถานที่ทำงาน โรงพยาบาล เลิดสิน กรมการแพทย์
     
หมายเหตุ การนำเสนอใช้เวลาในการนำเสนอ 12 นาที และตอบข้อซักถาม 3 นาที และกรุณารักษาเวลา การนำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ ใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์ กรุณาติดต่อหน้าเวทีช่วงเวลาสิ้นสุดการประชุมในวันที่ 27 พฤษภาคม 2560 เวลา 17.00 น. เพื่อทดสอบระบบและป้องกันปัญหา
การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ และผลงานการนำเสนอดังกล่าวถือเป็นสิทธิ์ของชมรมวิสัญญีพยาบาลแห่งประเทศไทย
ในการนำไปเผยแพร่แก่สมาชิกภายหลัง ภาวะอุณหภูมิกายต่ำ ในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกสันหลัง โรงพยาบาลเลิดสิน
     
ประเภท นำเสนอโปสเตอร์ (Poster presentation) ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.30-10.30น.
วันที่ 27 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30-10.30 น. พิธีเปิดการนำเสนอประเภทโปสเตอร์และรับประกาศนียบัตร
     
1. ชื่อเรื่องผลงาน การลดขั้นตอนและระยะเวลา การรอรับบริการอดบุหรี่ในผู้ป่วยเตรียมผ่าตัดล่วงหน้า
ณ.คลินิกสุขกายสบายใจเมื่อใกล้วิสัญญี
  ชื่อผู้วิจัย นางกัลยา อุ่นรัตนะ
  สถานที่ทำงาน กลุ่มงานการพยาบาลวิสัญญีโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี
     
2. ชื่อเรื่องผลงาน อุบัติการณ์และลักษณะเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนระบบทางเดินหายใจ
ในผู้ป่วยที่ได้รับการระงับความรู้สึกแบบทั่วร่างกายในห้องผ่าตัด และห้องพักฟื้น โรงพยาบาลแพร่
  ชื่อผู้วิจัย นางนงเยาว์ ธราวรรณ
  สถานที่ทำงาน กลุ่มงานการพยาบาลวิสัญญี โรงพยาบาลแพร่
     
3. ชื่อเรื่องผลงาน การศึกษาอุบัติการณ์และพัฒนาการจัดการภาวะใส่ท่อช่วยหายใจลำบาก
  ชื่อผู้วิจัย ร.อ.หญิง ปิยวรรณ บุญสาร
  สถานที่ทำงาน โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จ. อุบลราชธานี
     
4. ชื่อเรื่องผลงาน NIM EMG Endotracheal tube ในการผ่าตัดไทรอยด์ผ่านกล้องแบบไร้แผลโรงพยาบาลตำรวจ
  ชื่อผู้วิจัย พ.ต.ท.หญิง วันเพ็ญ พงศ์สุวรรณ
  สถานที่ทำงาน กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ
     
5. ชื่อเรื่องผลงาน รถดมยาเด็ก
  ชื่อผู้วิจัย ร.ต.อ.หญิงธิดารัตน์ ไสสีสูบ
  สถานที่ทำงาน กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ
     
6. ชื่อเรื่องผลงาน “ขอมือเธอหน่อย”
  ชื่อผู้วิจัย น.ส.เขมิกา แปนนาค
  สถานที่ทำงาน โรงพยาบาลบ้านหมี่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
     
7. ชื่อเรื่องผลงาน ตู้เย็นเคลื่อนที่
  ชื่อผู้วิจัย น.ส.เขมิกา แปนนาค
  สถานที่ทำงาน โรงพยาบาลบ้านหมี่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
     
8. ชื่อเรื่องผลงาน อุปกรณ์พยุงแขนที่ได้รับการใส่สายสวนหลอดเลือดแดงระหว่างผ่าตัด
  ชื่อผู้วิจัย นางบงกช ธิติบดินทร์
  สถานที่ทำงาน ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
9. ชื่อเรื่องผลงาน ผ้าห่มอุ่นไอรัก จาก Air-bubble
  ชื่อผู้วิจัย นางสาวชุมเจตน์ จตุราบัณฑิต
  สถานที่ทำงาน งานวิสัญญีพยาบาล โรงพยาบาลพังงา
     
10. ชื่อเรื่องผลงาน นวัตกรรมกล่องทิ้งเข็มปลอดภัยไร้มือ
  ชื่อผู้วิจัย นางสมจิตต์ ศรีเจริญ
  สถานที่ทำงาน กลุ่มงานการพยาบาลวิสัญญี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
 
     
     
รายชื่อผลงานที่ผ่านการพิจารณาให้นาเสนอในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 15
ชมรมวิสัญญีพยาบาลแห่งประเทศไทย ประจาปี 2559
ดาวน์โหลดรายละเอียดที่นี่...
     
ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกผลงานวิจัยและนวัตกรรมเข้าร่วมการประชุมวิชาการชมรมวิสัญญีพยาบาลประจำปี 2558
ประเภท นำเสนอปากเปล่า (Oral presentation) ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2558 เวลา 8.30-10.00น.
     
1. ชื่อเรื่องผลงาน ผลการใช้โปรแกรมการเตรียมความพร้อมอย่างมีแบบแผนต่อความรู้และพฤติกรรมในการปฏิบัติตนในหญิงตั้งครรภ์แรก
ที่ได้รับการระงับความรู้สึกโดยการฉีดยาชาผสมยาแก้ปวดทางช่องน้ำไขสันหลัง เพื่อผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง
  ชื่อผู้วิจัย นางเมธาพร ลัภโนปกรณ์
  สถานที่ทำงาน โรงพยาบาลราชบุรี
     
2. ชื่อเรื่องผลงาน การพัฒนารูปแบบการเตรียมความพร้อมผู้ป่วยสูงอายุก่อนให้ยาระงับความรู้สึกเพื่อการผ่าตัด
  ชื่อผู้วิจัย นางลัดดาวัลย์ พรรณสมัย์
  สถานที่ทำงาน โรงพยาบาลสระบุรี
     
3. ชื่อเรื่องผลงาน ผลของโปรแกรมการเตรียมความพร้อมอย่างมีแบบแผนต่อ ความวิตกกังวลของผู้ป่วยผ่าตัดที่ได้รับยาระงับความรู้สึก
ทางช่องไขสันหลัง ในโรงพยาบาลศรีสะเกษ
  ชื่อผู้วิจัย นางธันยมัย ปุรินัย
  สถานที่ทำงาน โรงพยาบาลศรีสะเกษ
     
4. ชื่อเรื่องผลงาน ผลการพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกการป้องกันภาวะความดันโลหิตต่ำในผู้ป่วยผ่าตัดคลอด
ที่ได้รับการฉีดยาชาทางช่องไขสันหลัง โรงพยาบาลสุรินทร์
  ชื่อผู้วิจัย นงลักษณ์ สุรศร
  สถานที่ทำงาน โรงพยาบาลสุรินทร์ี
     
5. ชื่อเรื่องผลงาน การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกการพยาบาลในการระงับความรู้สึกแบบทั่วไปในการผ่าตัด Laminectomy ท่าคว่ำ โรงพยาบาลนครพิงค์
  ชื่อผู้วิจัย นางเพชรศร ไชยมณี
  สถานที่ทำงาน โรงพยาบาลนครพิงค์จังหวัดเชียงใหม่
     

ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกผลงานวิจัยและนวัตกรรมเข้าร่วมการประชุมวิชาการชมรมวิสัญญีพยาบาลประจำปี 2558
ประเภท  นำเสนอโดย โปสเตอร์   (Poster presentation)
ประจำบอร์ด เวลา30 พฤษภาคม 2557 เวลา 10.30-10.45 น. และ 14.30-14.45 น. และ วันที่  31 พฤษภาคม 2557 เวลา 10.00-10.30 น.

     
1. ชื่อเรื่องผลงาน การพัฒนารูปแบบการเตรียมยาสลบชนิดฉีดในงานวิสัญญีพยาบาล โรงพยาบาลยโสธร
  ชื่อผู้วิจัย นางศรีวิไล วิลัยศรี
  สถานที่ทำงาน โรงพยาบาล.ยโสธร
     
2. ชื่อเรื่องผลงาน ผลการสอนแบบทีมการพยาบาลต่อการฟื้นตัวหลังผ่าตัดและความพึงพอใจในบริการพยาบาลในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม
ที่ได้รับการผ่าตัดชนิดถอนรากดัดแปลง โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี
  ชื่อผู้วิจัย นางสุภัทรา เฟื้องคอน
  สถานที่ทำงาน โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรีี
     
3. ชื่อเรื่องผลงาน การลดภาวะอุณหภูมิกายต่ำด้วยการควบคุมอุณหภูมิสารน้ำทางหลอดเลือดดำ
  ชื่อผู้วิจัย นางพิน ศิริสวัสดิ์
  สถานที่ทำงาน โรงพยาบาลนครพนม
     
4. ชื่อเรื่องผลงาน อาร์แบนด์แทนใจ
  ชื่อผู้วิจัย นางอมรา ลีแสน
  สถานที่ทำงาน โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี
     
5. ชื่อเรื่องผลงาน วิสัญญีเพื่อทุกชีวีปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ
  ชื่อผู้วิจัย นางมนัสชาภัฒน์ อมริตชาติ
  สถานที่ทำงาน โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
     
6. ชื่อเรื่องผลงาน หมอนมหัศจรรย์ หนุนแล้วใส่ Tube ง่ายจัง
  ชื่อผู้วิจัย น.ส. รำพัน หนุนไธสง
  สถานที่ทำงาน โรงพยาบาลบุรีรัมย์์
     
7. ชื่อเรื่องผลงาน สายนำส่งต่อผู้ป่วยหลังผ่าตัด
  ชื่อผู้วิจัย นายไมตรี พรหมสาร
  สถานที่ทำงาน โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี
     
8. ชื่อเรื่องผลงาน สายรัดหน้ากากออกซิเจนอย่างง่าย
  ชื่อผู้วิจัย นางพัลลภา แสนจันทร์
  สถานที่ทำงาน โรงพยาบาลสมเด็จพรมราชเทวี ณ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
     
9. ชื่อเรื่องผลงาน Supergauze คล้องเสมหะ
  ชื่อผู้วิจัย น.ส. หทัยรัตน์ ชูชื่น
  สถานที่ทำงาน โรงพยาบาลรามาธิบดี
     
10. ชื่อเรื่องผลงาน พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาลราชวิถีสู่มาตรฐานสากล
  ชื่อผู้วิจัย นางสมพร คำพรรณ์
  สถานที่ทำงาน โรงพยาบาลราชวิถี
     
11. ชื่อเรื่องผลงาน การศึกษาภาวะ desaturation และปัจจัยเสี่ยงของการเกิดภาวะ desaturation ในการผ่าตัด คลอด
  ชื่อผู้วิจัย ร.อ.หญิง ปิยวรรณ บุญสาร
  สถานที่ทำงาน โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี
     
12. ชื่อเรื่องผลงาน การพัฒนาสื่อให้ความรู้ในการดมยาสลบเพื่อก้าวสู่ AEC
  ชื่อผู้วิจัย นางสาวอรสา ตันตินพเก้า
  สถานที่ทำงาน โรงพยาบาลราชวิถี
     
13. ชื่อเรื่องผลงาน ผลของการปฏิบัติตามแนวทางการบริหารยาชนิดใช้ซ้ำ ( MULTI DOSE) ของแผนก วิสัญญีพยาบาล โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
  ชื่อผู้วิจัย นางนวลจันทร์ ดิเรกวุฒิกุล
  สถานที่ทำงาน โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
     
14. ชื่อเรื่องผลงาน ประสิทธิภาพการป้องกันอาการคลื่นไส้อาเจียนและอาการคัน เปรียบเทียบระหว่างการให้ยา Ondansetron และ Ondansetron ร่วมกับ
Dexamethasone ในการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องโดยการะงับความรู้สึกเฉพาะส่วนด้วยวิธีการฉีดยาชาร่วมกับมอร์ฟีนเข้าทางช่องไขสันหลัง
  ชื่อผู้วิจัย เพชรรัตน์ เตโชฬาร
  สถานที่ทำงาน โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
     
15. ชื่อเรื่องผลงาน แขนใหญ่ เอาอยู่
  ชื่อผู้วิจัย น.ส.ชุมเจตน์ จตุราบัณฑิต
  สถานที่ทำงาน โรงพยาบาลพังงา
     
16. ชื่อเรื่องผลงาน ประสิทธิผลของการ์ตูนแอนนิเมชันในแท็บเล็ต ต่อความวิตกกังวลและความร่วมมือในระหว่างนำสลบของผู้ป่วยเด็ก
  ชื่อผู้วิจัย น.ส. ศรินรา ทองมี
  สถานที่ทำงาน โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
     
17. ชื่อเรื่องผลงาน โครงการพัฒนาระบบการควบคุมการใช้ยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ภายในกลุ่มงานวิสัญญี
  ชื่อผู้วิจัย นางกานดา เลาหศิลป์สมจิตร์
  สถานที่ทำงาน สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ
     
18. ชื่อเรื่องผลงาน การพัฒนาระบบการพยาบาลในการจัดการความปวดในห้องพักฟื้น
  ชื่อผู้วิจัย นางวิมลมาลย์ ฟูศรีบุญ
  สถานที่ทำงาน รพ.ปทุมธานี
     
19. ชื่อเรื่องผลงาน การพัฒนาเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของผู้ป่วยที่ได้รับยาระงับความรู้สึกแบบทั่วตัวในขณะผ่าตัดโดยใช้ " ผ้าแนบชิดตัวไม่กลัวแขนแตก"
  ชื่อผู้วิจัย นางกนกร กิติมูล
  สถานที่ทำงาน โรงพยาบาลเลิศสิน
     
20. ชื่อเรื่องผลงาน ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการประเมินการสูญเสียเลือดเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการประเมินปริมาณการสูญเสียเลือด
ของวิสัญญีพยาบาลและพยาบาลห้องผ่าตัด โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
  ชื่อผู้วิจัย นางอรุณีย์ ไชยชมภู
  สถานที่ทำงาน โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
     
 

ผลการพิจารณาผู้ผ่านเข้าเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม
การประชุมวิชาการประจำปี 2556

     
P-1 ชื่อเรื่องผลงาน ผลการศึกษาโครงการสมุดภาพให้ความรู้เกี่ยวกับการระงับความรู้สึกในผู้ป่วย Elective Case
  ชื่อผู้วิจัย อุมาพร อินทวงศ์
  สถานที่ทำงาน งานวิสัญญีพยาบาล โรงพยาบาลพังงา
     
P-2 ชื่อเรื่องผลงาน ผลของการให้ความรู้เรื่องความปวดสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดในโรงพยาบาลพังงา
  ชื่อผู้วิจัย อุมาพร อินทวงศ์
  สถานที่ทำงาน งานวิสัญญีพยาบาล โรงพยาบาลพังงา
     
P-3 ชื่อเรื่องผลงาน อุบัติการณ์การเกิดภาวะคลื่นไส้อาเจียนหลังได้รับยาระงับความรู้สึกทั่วไป ในโรงพยาบาลศรีสะเกษ
  ชื่อผู้วิจัย นางสาวจุฬารัตน์ ทัฬหรักษ์
  สถานที่ทำงาน งานวิสัญญี โรงพยาบาลศรีสะเกษ
     
P-4 ชื่อเรื่องผลงาน การอบรมผู้ช่วยพยาบาลเพื่อการดูแลผู้ป่วยหลังได้รับการระงับความรู้สึก
  ชื่อผู้วิจัย นางเมธิณี พิศาลายน และ นางสุภลัคน์ ศักดานุวัฒน์วงศ์
  สถานที่ทำงาน ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
     
P-5 ชื่อเรื่องผลงาน การพัฒนาระบบการจัดการยาควบคุมพิเศษทางวิสัญญีวิทยาจักษุ-โสตฯ
  ชื่อผู้วิจัย นส.วรรณี องค์วิเศษไพบูลย์ และนส.เพ็ญศิริ พุ่มหิรัญ
  สถานที่ทำงาน ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
     
P-6 ชื่อเรื่องผลงาน อุปกรณ์ช่วยรัด tube ตัวไปไหน tube ไปด้วย
  ชื่อผู้วิจัย นางสุภลัคน์ ศักดานุวํฒน์วงศ์
  สถานที่ทำงาน ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
     
P-7 ชื่อเรื่องผลงาน การประดิษฐ์ electrodes EKG เพื่อลดค่าใช้จ่าย
  ชื่อผู้วิจัย คุณสุจิตรา บุญประกอบ
  สถานที่ทำงาน งานวิสัญญี โรงพยาบาลสตูล
     
P-8 ชื่อเรื่องผลงาน นวัตกรรม “ต้นไม้วางสายดมยา”
  ชื่อผู้วิจัย จุฑารัตน์ อินทโชติ
  สถานที่ทำงาน โรงพยาบาลศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
     
P-9 ชื่อเรื่องผลงาน ประสิทธิภาพของ Green Box ต่อค่าการวิเคราะห์ก๊าซในเลือดแดง
  ชื่อผู้วิจัย พ.ต.อ.หญิง บุญยัง ชัยศิริรัตน์
  สถานที่ทำงาน รพ.ตำรวจ
     
P-10 ชื่อเรื่องผลงาน การประดิษฐ์ Anesthetic Gas Return Connector สำหรับใช้กับเครื่องให้ยาดมสลบ
  ชื่อผู้วิจัย น.ส.จิตติมา เจียรพินิจนันท์
  สถานที่ทำงาน ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
     
P-11 ชื่อเรื่องผลงาน วิสัญญีกับวิถีพุทธ
  ชื่อผู้วิจัย นางอมรา ลีแสน นางสาวสุภรณ์ โรจนครินทร์, นางสาววิไล พีระภาณุรักษ์
  สถานที่ทำงาน งานวิสัญญีพยาบาล กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
     
P-12 ชื่อเรื่องผลงาน การพัฒนาแนวทางการเยี่ยมผู้ป่วยก่อนได้ยาระงับความรู้สึกของโรงพยาบาลสิงห์บุรี
  ชื่อผู้วิจัย นางสาวนาตยา คงคามี
  สถานที่ทำงาน โรงพยาบาลสิงห์บุรี อ.เมือง จ.สิงห์บุรี
     
P-13 ชื่อเรื่องผลงาน การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกในการป้องกันการเกิดภาวะหนาวสั่นในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด และได้รับการให้ยาระงับความรู้สึก
  ชื่อผู้วิจัย นางวิริยา นามทองใบ
  สถานที่ทำงาน โรงพยาบาลศรีสะเกษ
     
O-1 ชื่อเรื่องผลงาน ผลการใช้วงจรให้ยาระงับความรู้สึกประดิษฐ์ในการลดเวลาการนำสลบ
  ชื่อผู้วิจัย นายเฉลิมพล คุ้มศรี
  สถานที่ทำงาน กลุ่มภารกิจการพยาบาลวิสัญญี โรงพยาบาลลำปาง กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลลำปาง
     
O-2 ชื่อเรื่องผลงาน ผลของโปรแกรมการให้ข้อมูลทางวิสัญญีต่อความวิตกกังวลของพ่อแม่ผู้ป่วยเด็กที่มารับการให้ยาสลบเพื่อผ่าตัดแบบนัดล่วงหน้า
  ชื่อผู้วิจัย ศรินรา ทองมี และ เดือนเพ็ญ หมื่นสี
  สถานที่ทำงาน งานวิสัญญีพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
     
O-3 ชื่อเรื่องผลงาน ผลการใช้ แผ่นกระดาษสา , stockinette รองแขนก่อนพันถุงลมวัดความดันโลหิตเพื่อลดภาวะจุดเลือดออกใต้ผิวหนัง
ในผู้ป่วยผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องที่ได้ยาระงับความรู้สึกชนิดเฉพาะส่วน
  ชื่อผู้วิจัย เบญจพร ปานมงคล
  สถานที่ทำงาน กลุ่มภารกิจการพยาบาลวิสัญญี โรงพยาบาลลำปาง กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลลำปาง
     
O-4 ชื่อเรื่องผลงาน การใช้รูปภาพประกอบการให้ข้อมูลวิสัญญีเพื่อให้ผู้ป่วยตัดสินใจเลือกวิธีการระงับความรู้สึกในผู้ป่วยผ่าตัดกระดูกขาโรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  ชื่อผู้วิจัย นันทนา หรรษอุดม และ คุณศิริลักษณ์ วรรณละเอียด
  สถานที่ทำงาน งานวิสัญญีพยาบาล กลุ่มงานวิสัญญี โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
     
O-5 ชื่อเรื่องผลงาน คลินิกวิสัญญี (โครงสุขกายสบายใจ เมื่อใกล้วิสัญญี ) โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานีประสบการณ์ 5 ป
  ชื่อผู้วิจัย ศิริทิพย์ สงวนวงศ์วาน
  สถานที่ทำงาน งานวิสัญญีพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
     
O-6 ชื่อเรื่องผลงาน อุบัติการณ์เจ็บคอหลังให้ยาระงับความรู้สึกทั่วไปที่ใส่ท่อช่วยหายใจ โรงพยาบาล ศรีสะเกษ
  ชื่อผู้วิจัย นางธนาลัย ไชยศรีษะ
  สถานที่ทำงาน โรงพยาบาลศรีสะเกษ อ. เมือง จ.ศรีสะเกษ
     
O-7 ชื่อเรื่องผลงาน การประยุคต์ทฤษฏีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรคในการเตรียมผู้สูบบุหรี่ให้พร้อมก่อนผ่าตัด
  ชื่อผู้วิจัย นวลจันทร์ ดิเรกวุฒิกุล
  สถานที่ทำงาน แผนกวิสัญญีพยาบาล รพ.สวรรค์ประชารักษ์
     
O-8 ชื่อเรื่องผลงาน ความรู้ ความวิตกกังวลและความคิดเห็นก่อนการระงับความรู้สึกเพื่อทำผ่าตัดของผู้ป่วยที่ดูสถานีโทรทัศน์วิสัญญี
  ชื่อผู้วิจัย น.ส.เพ็ชรัตน์ อัธยาศัยงาม
  สถานที่ทำงาน ฝ่ายวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
     
O-9 ชื่อเรื่องผลงาน การศึกษาช่องว่างความปลอดภัยทางวิสัญญี (Gap safe Anesthesia)
  ชื่อผู้วิจัย คุณสมพร คำพรรณ์ และ คุณ ณัฐนันทน์ คงกิจดำรง
  สถานที่ทำงาน โรงพยาบาลราชวิถี
     
ตรวจสอบรายชื่อผู้นำเสนอ Oral presentation
19-20 พฤษภาคม 2555
     
1. ชื่อเรื่องผลงาน การป้องกันภาวะอุณหภูมิกายต่ำระหว่างการผ่าตัด
  ชื่อผู้วิจัย นาง อัญเชิญ ชัยล้อรัตน์
  สถานที่ทำงาน สถาบันประสาทวิทยา
     
2. ชื่อเรื่องผลงาน ความพึงพอใจของผู้ป่วยเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมสำหรับการได้รับยาระงับความรู้สึกทั่วร่างกายในโรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  ชื่อผู้วิจัย นางนันทนา หรรษอุดม
  สถานที่ทำงาน โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
     
3. ชื่อเรื่องผลงาน การศึกษาแนวทางการบริหารยาทางหลอดเลือดดำในกลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
  ชื่อผู้วิจัย นางณียากร รัตนศิริเนตร
  สถานที่ทำงาน โรงพยาบาลสุรินทร์
     
4. ชื่อเรื่องผลงาน ประสิทธิผลของการใช้คู่มือการให้คำแนะนำผู้ป่วยในการบำบัดความปวดหลังผ่าตัดใหญ่ด้วยเครื่องควบคุมความปวดด้วย ตนเอง (PCA)
  ชื่อผู้วิจัย นาง คำพร วนากุล
  สถานที่ทำงาน โรงพยาบาล เลิดสิน
     
5. ชื่อเรื่องผลงาน การจัดการความปวดผู้ป่วยหลังผ่าตัดในห้องพักฟื้น โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
  ชื่อผู้วิจัย ขวัญทิพย์ วิเชียร
  สถานที่ทำงาน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
     
6. ชื่อเรื่องผลงาน การพัฒนาแนวปฏิบัติการเตรียมความพร้อมของผู้ป่วยก่อนการระงับความรู้สึกเพื่อลดอัตราการเลื่อนผ่าตัดในโรงพยาบาลศรีสะเกษ
  ชื่อผู้วิจัย นาง ธันยมัย ปุรินัย
  สถานที่ทำงาน โรงพยาบาลศรีสะเกษ
     
7. ชื่อเรื่องผลงาน ภาวะแทรกซ้อนจากการให้ยาระงับความรู้สึกโดยวิธีฉีดยาชาเข้าช่องไขสันหลังและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะแทรกซ้อน
โดยวิธีฉีดยาชาเข้าช่องไขสันหลังในผู้ป่วยผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง โรงพยาบาลสุรินทร์
  ชื่อผู้วิจัย นางสาวสายใจ คงพานิช
  สถานที่ทำงาน โรงพยาบาลสุรินทร์
     
8. ชื่อเรื่องผลงาน ผู้ป่วยผ่าตัด...จังหวะดีที่จะเลิกบุหรี่
  ชื่อผู้วิจัย ณัฐญา ไทยหอม และ นางสาวชำเรือง อิงคะวะระ
  สถานที่ทำงาน โรงพยาบาลสิงห์บุรี
     
9. ชื่อเรื่องผลงาน การประเมินความรู้และทักษะของผู้ช่วยพยาบาลเรื่องการวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดแดง และการวัดความดันเลือดอัตโนมัติ
  ชื่อผู้วิจัย วรรณี องค์วิเศษไพบูลย์
  สถานที่ทำงาน โรงพยาบาลรามาธิบดี
     
10. ชื่อเรื่องผลงาน ผลของการให้ความรู้อย่างมีแบบแผนต่อความรู้และการปฏิบัติตัวของหญิงตั้งครรภ์เมื่อได้รับยาระงับความรู้สึก
เฉพาะส่วนเพื่อการผ่าตัดคลอด โรงพยาบาลอินทร์บุรี
  ชื่อผู้วิจัย นางอมรรัตน์ หลิ่มวิรัตน์
  สถานที่ทำงาน โรงพยาบาลอินทร์บุรี
     
11. ชื่อเรื่องผลงาน ผลการใช้แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกัน / รักษาอาการคลื่นไส้อาเจียนหลังผ่าตัดดมยาสลบในผู้ป่วยที่มาผ่าตัด ส่องกล้องในช่องท้อง
  ชื่อผู้วิจัย อารีย์ โกเมนจรัสวงศ์
  สถานที่ทำงาน โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
     
12. ชื่อเรื่องผลงาน ผลการประเมินการใช้โคมไฟที่ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อติดเครื่องดมยาสลบสำหรับการผ่าตัดตาที่ ต้องปิดไฟมืดขณะผ่าตัด
  ชื่อผู้วิจัย นางสาวจงกลณี แซ่จัง
  สถานที่ทำงาน ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
     
13. ชื่อเรื่องผลงาน หลับเล่นๆ (sweet dream) (ประดิษฐ์ ชุดวงจรให้ยาระงับความรู้สึกสำหรับเด็กเล็ก)
  ชื่อผู้วิจัย นายเฉลิมพล คุ้มศรี
  สถานที่ทำงาน โรงพยาบาล ลำปาง
     
14. ชื่อเรื่องผลงาน หมอนช่วยจัดท่าระหว่างผ่าตัด
  ชื่อผู้วิจัย นางสาว นัยนา เตชะโสภณมณี
  สถานที่ทำงาน โรงพยาบาลเลิดสิน
     
15. ชื่อเรื่องผลงาน หมอนสำหรับผู้ป่วยทำผ่าตัดปลูกถ่ายเนื้อเยื่อ
  ชื่อผู้วิจัย นาง สุจินดา สถิตย์ถวิลวงศ์
  สถานที่ทำงาน โรงพยาบาลราชวิถี
     
16. ชื่อเรื่องผลงาน หมอนหนุนช่วยในการใส่ท่อช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยอ้วน
  ชื่อผู้วิจัย นางวรรณี จิระภัทรศิลป
  สถานที่ทำงาน โรงพยาบาลราชวิถี
     
17. ชื่อเรื่องผลงาน อุ่นกายอุ่นใจด้วย...ผ้าห่มดมยา
  ชื่อผู้วิจัย นางสาว แขไข ชาญบัญชี
  สถานที่ทำงาน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
     
18. ชื่อเรื่องผลงาน สายรัดไฮโซ
  ชื่อผู้วิจัย นางสมจิตต์ ศรีเจริญ
  สถานที่ทำงาน โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
     
19. ชื่อเรื่องผลงาน ประสิทธิภาพการแสดงผลและต้นทุนการผลิตของ Electrode EKG แบบพอเพียง
  ชื่อผู้วิจัย นางสาวรัชนี ไตรยะวงศ์
  สถานที่ทำงาน โรงพยาบาลมหาราช
     
20. ชื่อเรื่องผลงาน เรื่องเล่าดีดีจากวิสัญญี (การส่งเสริมการเลือกวิธีให้ยาระงับความรู้สึกแบบยาชาเฉพาะส่วนด้วย
เรื่องเล่าผ่านสื่อวีดีทัศน์ ในผู้ป่วยผ่าตัดคลอด โรงพยาบาลอุตรดิตถ์)
  ชื่อผู้วิจัย นางสาวกาญจนา แยบเกษตรกรณ์
  สถานที่ทำงาน งานวิสัญญีพยาบาล โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
     
Oral presentation
     
1. ชื่อเรื่องผลงาน การพัฒนาระบบบริการการดูแลผู้ป่วยหลังได้รับยาระงับความรู้สึกในห้องพักฟื้น
  ชื่อผู้วิจัย นางนงลักษณ์ สุรศร
  สถานที่ทำงาน โรงพยาบาลสุรินทร์
     
2. ชื่อเรื่องผลงาน การสร้างแนวปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อดูแลและควบคุมความดันใน cuff
ของท่อช่วยหายใจในผู้ป่วยที่ได้รับการระงับความรู้สึกแบบทั่วตัว
  ชื่อผู้วิจัย นางสาวพรนพภา ทองประภา
  สถานที่ทำงาน โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
     
3. ชื่อเรื่องผลงาน การศึกษาประสิทธิภาพอุปกรณ์ป้องกันการกดทับท่อช่วยหายใจและใบหน้าของผู้ป่วยที่ได้รับยาระงับความรู้สึก
ทางท่อช่วยหายใจในขณะทำผ่าตัด
  ชื่อผู้วิจัย นางจรินทร เลิศสงวนสินชัย
  สถานที่ทำงาน โรงพยาบาลเลิดสิน
     
4. ชื่อเรื่องผลงาน แนวทางการปฏิบัติในการจัดการภาวะหลอดลมหดเกร็งในผู้ป่วยที่ได้รับยาระงับความรู้สึก ชนิดใส่ท่อช่วยหายใจ ในโรงพยาบาลสันป่าตอง
  ชื่อผู้วิจัย นางจินตภัค ประกอบ
  สถานที่ทำงาน โรงพยาบาลสันป่าตอง
     
5. ชื่อเรื่องผลงาน ประสิทธิผลของการใช้กระบวนการลีนในการลดขั้นตอนการ set case ผ่าตัดฉุกเฉินในเวลาราชการ: กรณีศึกษาในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
  ชื่อผู้วิจัย 1. นางสาวยุพิน อภิสิทธิวงศ์ 2. นางสาวอำพรรณ จันทโรกร 3. ผ.ศ.พญ.นลินี โกวิทวนาวงษ์
  สถานที่ทำงาน คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
     
6. ชื่อเรื่องผลงาน ประสบการณ์ของพ่อ/แม่ ที่ลูกได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดหัวใจชนิดแบบเปิด
  ชื่อผู้วิจัย นางกานดา เลาหศิลป์สมจิตร์
  สถานที่ทำงาน สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
     
ตรวจสอบรายชื่อผู้นำเสนอ poster presentation
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เตรียมอุปกรณ์มาติดด้วยให้ติดเย็นวันที่ 20 พฤษภาคม 2554 และยืนประจำ Poster เวลา 8.00 น
     
1. ชื่อเรื่องผลงาน การพัฒนาระบบการให้บริการเพื่อป้องกันภาวะหนาวสั่นจากการระงับความรู้สึกโดยวิธีฉีดยาชาเข้าช่องน้ำไขสันหลัง
  ชื่อผู้วิจัย นางสาวอุมาพร อินทวงศ์
  สถานที่ทำงาน โรงพยาบาลพังงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา
     
2. ชื่อเรื่องผลงาน การใช้แนวทางป้องกันการสูญเสียความร้อนต่อภาวะอุณหภูมิกายต่ำในผู้ป่วยผ่าตัดคลอดที่ได้รับยาชาทางไขสันหลัง
  ชื่อผู้วิจัย นางสุพรรณี ไพบูลย์ผล
  สถานที่ทำงาน โรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยายมราช
     
3. ชื่อเรื่องผลงาน การใช้แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันภาวะความดันโลหิตต่ำต่อความดันโลหิตของผู้สูงอายุที่มาผ่าตัดต่อมลูกหมากทางท่อปัสสาวะ
โดยวิธีการระงับความรู้สึกทางช่องไขสันหลัง
  ชื่อผู้วิจัย นางวาสนา ฉายศรี
  สถานที่ทำงาน โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี
     
4. ชื่อเรื่องผลงาน โปรแกรมการเรียนรู้ต่อความรู้และการปฏิบัติตนในหญิงตั้งครรภ์ก่อนการได้รับบริการระงับความรู้สึกเพื่อผ่าตัดคลอด
ในโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
  ชื่อผู้วิจัย นางขนิษฐา พันธุ์สุวรรณ
  สถานที่ทำงาน โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี
     
5. ชื่อเรื่องผลงาน Pre operative visit in OPD case by phone
  ชื่อผู้วิจัย นาง สมพร คำพรรณ์
  สถานที่ทำงาน โรงพยาบาลราชวิถี
     
6. ชื่อเรื่องผลงาน การพัฒนารูปแบบการให้บริการสลายนิ่วในผู้ป่วยโรคนิ่วทางเดินปัสสาวะ
  ชื่อผู้วิจัย นางวิลาวรรณ อัศวสุดสาคร
  สถานที่ทำงาน โรงพยาบาลบุรีรัมย์
     
7. ชื่อเรื่องผลงาน ผลของการพัฒนาระบบการจัดการความเสี่ยงภาวะใส่ท่อช่วยหายใจยากในผู้ป่วยที่มารับยาระงับความรู้สึก
  ชื่อผู้วิจัย นางพัชรา อัมรินทร์พรชัย
  สถานที่ทำงาน โรงพยาบาลปทุมธานี
     
8. ชื่อเรื่องผลงาน ผลของการใช้โปรแกรมน้องไม่ร้องหน้าห้องผ่าตัดต่อความพึงพอใจของญาติผู้ป่วยเด็กที่รับบริการวิสัญญีโรงพยาบาลนครนายก
  ชื่อผู้วิจัย นางสาววิไลศรี บรมสุข
  สถานที่ทำงาน โรงพยาบาลนครนายก
     
9. ชื่อเรื่องผลงาน ผลการประคบเยลลี่แช่เย็นต่อการลดความปวดจากการฉีดยาพร็อบโพโฟล (Propofol )
  ชื่อผู้วิจัย นางอุมาพร ประมาคะเต
  สถานที่ทำงาน โรงพยาบาลมหาสารคาม
     
10. ชื่อเรื่องผลงาน ผ้าห่มอุ่นไอรัก
  ชื่อผู้วิจัย สุดา เลาห์สัฒนะ
  สถานที่ทำงาน สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
     
11. ชื่อเรื่องผลงาน การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ทิ้งของมีคม "กล่องรักษ์โลก"
  ชื่อผู้วิจัย นางสาว จารุจิต ประจิตร
  สถานที่ทำงาน โรงพยาบาลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
     
12. ชื่อเรื่องผลงาน พัฒนาระบบการจัดการสินค้าคงคลังของท่อช่วยหายใจ (Stock of Endotracheal Tube) ห้องเครื่องมือวิสัญญี
  ชื่อผู้วิจัย วรรณี องค์วิเศษไพบูลย์
  สถานที่ทำงาน ตา -หู-คอ-จมูก ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
     
13. ชื่อเรื่องผลงาน กล่องมหัศจรรย์ประกันคุณภาพยาแช่เย็นบนรถดมยาประจำห้องผ่าตัด
  ชื่อผู้วิจัย รัชนี ไตรยะวงศ์
  สถานที่ทำงาน โรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมา
     
14. ชื่อเรื่องผลงาน การใช้แนวปฏิบัติการดูแลและควบคุมความดันภายในกระเปาะลมท่อช่วยหายใจ ต่อค่าความดันภายในกระเปาะลมท่อช่วยหายใจในผู้ป่วย
  ชื่อผู้วิจัย จันทนา ธรรมธัญญารักษ์
  สถานที่ทำงาน โรงพยาบาลนครนายก
     
15. ชื่อเรื่องผลงาน การใช้โปรแกรมการสอนระงับปวดด้วยเครื่อง PCA ต่อความรู้และความปวดในผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม
  ชื่อผู้วิจัย นางยุพา สายอุบล
  สถานที่ทำงาน โรงพยาบาลนครปฐม ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
     
16. ชื่อเรื่องผลงาน ผลการใช้โปรแกรมการเตรียมความพร้อมอย่างมีแบบแผนต่อความรู้และพฤติกรรมในการปฏิบัติตนในหญิงตั้งครรภ์แรก
ที่ได้รับการระงับความรู้สึกโดยการฉีดยาชาผสมยาแก้ปวดทางช่องน้ำไขสันหลัง เพื่อผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง
  ชื่อผู้วิจัย นางเมธาพร ลัภโนปกรณ์
  สถานที่ทำงาน โรงพยาบาลราชบุรี